• Vakmanschap
  • Leidinggeven
  • Veiligheid
  • Continu verbeteren

Je kunt terecht bij de Geschillencommissie Particulier Onderwijs als je ontevreden bent over de wijze waarop SBK Opleidingen jouw klacht heeft afgehandeld. Een voorwaarde is wel dat je SBK dan eerst in de gelegenheid hebt gesteld het probleem op te lossen door bij ons een klacht in te dienen. Meer informatie over de klachtenprocedure van SBK vind je onder de rubriek Klachtenprocedure SBK'.

Als we er samen niet uitkomen, is er sprake van een geschil. Je dient SBK schriftelijk en binnen een redelijke termijn in kennis te stellen van het feit dat je niet kunt instemmen met de geboden oplossing. Je hebt maximaal drie maanden om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Na deze termijn kan de Geschillencommissie je klacht in principe niet meer in behandeling nemen.

Hoe de procedure verloopt bij de Geschillencommissie en wat je moet doen om het geschil voor te leggen, kun je lezen op http://www.degeschillencommissie.nl/.
De Geschillencommissie is gevestigd in Den Haag: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, tel. 070-3105310, fax. 070-3658814.

SBK is gebonden aan jouw keuze. Als je besluit de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie, moeten we daarin meegaan. Ook SBK kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. In dat geval vragen we je eerst schriftelijk of je daarmee akkoord gaat.

De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Als je met de uitspraak niet akkoord gaat, kunt u deze weliswaar nog door de gewone rechter laten beoordelen, maar deze zal uitsluitend kijken naar de gevolgde procedure en niet meer naar de inhoud van het geschil (marginale toetsing).